Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Oświęcim oraz tablicy ogłoszeń został wyłożony do konsultacji projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. Uwagi do projektu można wnosić do 18.09.2018 roku.

 

I n f o r m a c j a  o  k o n s u l t a c j a c h

 

Zgodnie z art. 5 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.2018.450 z późn.zm.) oraz §2 uchwały Rady Gminy Oświęcim nr L/385/10 z dnia 06 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.,3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

 

i n f o r m u j ę

 

że na stronie internetowej Urzędu Gminy Oświęcim oraz tablicy ogłoszeń został wyłożony do konsultacji projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Oświęcim z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

 

Zainteresowani mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu pisemnie na wniosku, w godzinach pracy Urzędu Gminy Oświęcim do dnia poprzedzającego obrady Rady Gminy Oświęcim tj. do dnia 18 września 2018r.

 

 

                                                                                                         Wójt Gminy Oświęcim

                                                                                                                Albert  Bartosz

 

 

 

Roczny Program Współpracy Gminy Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok oraz karta zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach.