Informacja o miejscach zagospodarowania mieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Oświęcim zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania- stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm).

 

 

 

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

Rok

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Odpady zielone

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

2018

2017

2016

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – wchodząca w skład RIPOK Oświęcim, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim

Kompostowania odpadów zielonych selektywnie zbieranych i bioodpadów - wchodząca w skład RIPOK Oświęcim, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  - ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim