Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany: Poręba Wielka, ul. Wadowicka 84. PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00, w każdą sobotę od 8.00 do 13.00

 

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 r. poz. 1688)

 

stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 0):

 

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany:       

 

 

Poręba Wielka

ul. Wadowicka 84

 

 

PSZOK jest czynny

od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1700

w każdą sobotę od 800 do 1300

 

 

 

Przyjęcie odpadów do PSZOK uzależnione jest od wykazania faktu zamieszkania na terenie Gminy Oświęcim poprzez okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania.

 

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem:

 

http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php