Akcja deratyzacji

Zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia akcji deratyzacji we wszystkich budynkach mieszkalnych oraz budynkach produkcyjnych, handlowych i gospodarczych w terminie od 16 kwietnia do 16 maja 2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E   W Ó J T A   G M I N Y   O Ś W I Ę C I M

w sprawie obowiązku przeprowadzenia akcji deratyzacji

 

 

Na podstawie § 20 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, Oświęcim przyjętego Uchwałą Nr XXVI/278/16 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 23 listopada 2016r., w celu utrzymania należytej higieny na terenie Gminy Oświęcim zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia akcji deratyzacji we wszystkich budynkach mieszkalnych oraz budynkach produkcyjnych, handlowych i gospodarczych w terminie od 16 kwietnia do 16 maja 2018 r.

 

Deratyzacja winna być przeprowadzona w sposób następujący:

 

  1. W miejscach zagrożonych obecnością gryzoni, z zachowaniem koniecznej ostrożności należy wyłożyć trutkę, uzupełniając ją w czasie trwania akcji,

  2. Miejsca wyłożenia trutek należy oznakować informacją „UWAGA TRUCIZNA”

  3. Miejsca wyłożenia trutek powinny być stale nadzorowane.

 

W czasie wyłożenia trutki uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom, do miejsc w których wyłożono trutkę, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu. Należy także zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

 

 

W dniu 16 maja 2018r. zebrać wszystkie padłe zwierzęta oraz trutki.

 

 

Wójt Gminy Oświęcim

/-/ Albert Bartosz