Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim.

Wójt Gminy Oświęcim zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim.

 

OBWIESZCZENIE

 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim.

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/103/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015 r.,

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim (projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim, istniejące zagospodarowanie i użytkowanie terenów, stan środowiska przyrodniczego, środowisko kulturowe, kierunki zagospodarowania przestrzennego).

 

 

Wyłożenie odbywać się będzie od dnia 20 marca 2018 r. do dnia 11 kwietnia 2018 r. w godzinach od 800 do 1430 w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, pokój nr 24, jak również na stronie internetowej Gminy Oświęcim.

 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2018 r. na sali sesyjnej Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim o godz. 1400.

 

 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium.

 

 

Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32 – 600 Oświęcim, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@gminaoswiecim.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2018 r.

 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Oświęcim.

 

 

Zgodnie z art. 46 pkt 1, art. 50 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

 

 

Jednocześnie zgodnie z art. 48 ust. 4 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Albert Bartosz