Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Oświęcim w 2019 r

Wójt Gminy Oświęcim informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym mieszkańcy Gminy Oświęcim będą mogli zostawić wytworzone przez siebie odpady komunalne (zebrane w sposób selektywny) znajduje się w Porębie Wielkiej przy ul. Wadowickiej 84, 32-600 Oświęcim (na terenie firmy „Trevira” Wiesława Pawełczyk, Kazimierz Pawełczyk Sp. J.).

PSZOK jest czynny:

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00

w soboty w godz. 8.00 - 13.00

(z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

 

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych, mogą bezpłatnie przekazywać do PSZOK odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, takie jak:

 

  • odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
  • opakowania ze szkła,
  • tworzywa sztuczne oraz opakowia wielomateriałowe,
  • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (odpady zielone, w ilości do 0,5 m3 na nieruchomość na miesiąc),
  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony, w ilości do 4 szt. z nieruchomości na rok, wyłącznie z samochodów osobowych, ciągników rolniczych i pojazdów jednośladowych,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości do 0,2 Mg na nieruchomość na rok.

 

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można będzie pobrać dodatkowe worki z przeznaczeniem na odpady zbierane selektywnie, na odpady zielone oraz worki typu big-bag.

 

Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie oraz na własny koszt.

 

UWAGA!!! PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

 

Przyjęcie odpadów do PSZOK uzależnione jest od wykazania faktu zamieszkania na terenie Gminy Oświęcim poprzez okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania.