Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 22 listopada 2017 r. Rada Gminy Oświęcim podjęła uchwałę Nr XXXIX/440/17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

 

W dniu 22 listopada 2017 r. Rada Gminy Oświęcim podjęła uchwałę Nr XXXIX/440/17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

 

 

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązywać zaczną nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Oświęcim. Stawki te wynosić będą odpowiednio:

 

  • 11,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 20,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

 

Powyższa zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji. Do właścicieli nieruchomości, w pierwszym kwartale 2018 r., zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

 

Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Zgodnie z uchwałą Nr XIII/133/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015 r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bez wezwania za 3 miesiące kalendarzowe (kwartalnie), w terminach:

 

 

  1. za I kwartał do 15 kwietnia danego roku, tj. za miesiące styczeń, luty, marzec – opłata uiszczania z dołu,
  2. za II kwartał do 15 lipca danego roku, tj. za miesiące kwiecień, maj, czerwiec – opłata uiszczana z dołu,
  3. za III kwartał do 15 października danego roku, tj. za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień – opłata uiszczana z dołu,
  4. za IV kwartał do 15 grudnia danego roku – przy czym za miesiące październik i listopad opłata uiszczana z dołu, za miesiąc grudzień opłata uiszczana z góry.

 

 

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podyktowana jest koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania przedmiotowego systemu winny być pokrywane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.