Nabor kandydatów na członków Komisji Konkursowej dot. Pożytku Publicznego

Ogłoszenie Wójta Gminy Oświęcim z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego w 2018 roku.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójta Gminy Oświęcim

 

z dnia  30 listopada 2017r.

 

 

 

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego w 2018 roku.

 

Na podstawie art. 15 ust.2d w związku z art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz.1817) Wójt Gminy Oświęcim ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego w 2018 roku.

 

  1. Organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać swoich kandydatów do w/w Komisji.
  1. Zgłoszenia powinny zawierać krótkie uzasadnienie kandydatury ze szczególnym uwzględnieniem stażu działalności w organizacji oraz powinny być podpisane przez osoby umocowane.
  1. Spośród zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy Oświęcim wybierze 1-2 osoby do pracy w Komisji kierując się przede wszystkim dotychczasową współpracą z organizacją oraz doświadczeniem kandydata w pracy na rzecz mieszkańców Gminy Oświęcim.
  1. Decyzja Wójta Gminy Oświęcim jest ostateczna.
  1. Osoby reprezentujące podmioty startujące w konkursie nie mogą zasiadać w Komisji Konkursowej dotyczącej ofert tych podmiotów.
  1. Udział w Komisjach odbywa się w godzinach pracy Urzędu Gminy Oświęcim i jest nieodpłatny.
  1. Ogłoszenie o wynikach naboru zostanie umieszczone do 7 dni roboczych od daty upływu terminu składania zgłoszeń na stronie internetowej Urzędu Gminy Oświęcim.

 

Kandydatury na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM wraz należy składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 , pok.10A do dnia 13 grudnia 2017 do godz.14.00

 

 

/-/ Albert Bartosz

Wójt  Gminy Oświęcim