Zaborze: nowe drogi za 3,5 miliona

Ulice Pod Górką i Jezioro oraz odcinek ulicy Grojeckiej (od "krzyżówki" do obwodnicy) w Zaborzu zostały zmodernizowane, dzięki kooperacji między Urzędem Gminy a Starostwem Powiatowym. Drogi w centrum sołectwa są bezpieczniejsze zarówno dla pieszych, jak i kierowców – nie tylko miejscowych, ale też z okolicznych miejscowości.

Inwestycja kosztowała w sumie ok. 3,5 miliona złotych. Na tę kwotę złożyły się środki z trzech źródeł: rządowego programu, budżetu powiatu oraz Gminy Oświęcim. Wkład Gminy Oświęcim stanowił 1/3 poniesionych wydatków.


– Ta inwestycja jest niezwykle ważna ze względu na mieszkańców Zaborza – podkreśla wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz – ale też dlatego, że jest to fragment ciągu komunikacyjnego w kierunku Poręby Wielkiej i Polanki. Nie bez znaczenia pozostaje bezpośrednie sąsiedztwo szkoły. Były tu poważne problemy z bezpieczeństwem uczniów. Teraz są zniwelowane. Wielkie podziękowania należą się panu staroście Zbigniewowi Starcowi za to, że jak zawsze był otwarty na rozmowę.


– Ten odcinek jest najbardziej newralgiczny, kosztochłonny i najbardziej potrzebny – nie kryje zadowolenia starosta Zbigniew Starzec – ze względu na infrastrukturę, na szkołę, na biznes, na firmy rodzinne. "Montaż" finansowy był dość skomplikowany, ale razem z panem wójtem Albertem Bartoszem poradziliśmy sobie z tym problemem.


Przebudowa dróg powiatowych w Zaborzu objęła wykonanie konstrukcji, nawierzchni jezdni i chodników, wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia powierzchniowego, a także oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Protokół końcowy odbioru robót podpisali 20 paździenika wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz, przewodniczący Rady Gminy Oświęcim Piotr Śreniawski, starosta powiatu oświęcimskiego Zbigniew Starzec, jego zastępca Jarosław Jurzak i radny powiatu Waldemar Klisiak.

FILMY

GALERIA