Informacja dot. objęcia działek Gminnym Programem Rewitalizacji

W związku z potrzebą przedłożenia w kancelariach notarialnych oraz biurach nieruchomości informacji o nieobjęciu działek gminnym programem rewitalizacji, poniżej zamieszczamy do pobrania ww. informację.

W następstwie przyjęcia przez Radę Gminy Oświęcim, uchwałą Nr XXXII/342/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Gminnego Programu Rewitalizacja na lata 2016-2023 informuję, że zarówno w ww. uchwale, jak również w uchwale Nr XXIX/314/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Oświęcim Rada Gminy Oświęcim nie ustanowiła prawa pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji na rzecz gminy, zatem nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

 

Powyższy komunikat (do pobrania i wydrukowania w załączniku) jest pełną i wystarczającą informacją wydawaną przez Urząd Gminy Oświęcim odnoście objęcia działek gminnym programem rewitalizacji, wymaganą przy sprzedaży lub kupnie nieruchomości.