Komitet Rewitalizacji Gminy Oświęcim powołany

Zarządzeniem nr 120/2017, z dnia 25 lipca 2017 r. Wójt Gminy Oświęcim powołał Komitet Rewitalizacji Gminy Oświęcim.

 

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/395/17 Rady Gminy Oświęcim, z dnia 28 czerwca, komitet liczy 11 mieszkańców naszej gminy, reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych z terenu naszej gminy.

 

 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Oświęcim w zakresie rewitalizacji.

 

 

Zarządzenie nr 120/2017 Wójta Gminy Oświęcim, z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie: powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Oświęcim.