Dofinansowanie na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii

Uprzejmie informujemy, że Gmina rozpoczęła przygotowania do realizacji projektu mającego na celu pozyskanie środków finansowych UE na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii (w tym: paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę) na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Oświęcim. Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania pn. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych objętego Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 (RPO WM 2014 – 2020).

 

Planowany poziom dofinansowania, wg zasad określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, wyniesie 60% kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją projektu. Planowany termin naboru to III kwartał 2017 roku.

 

W celu sprawnej realizacji projektu Gmina podjęła współpracę z firmą Doeko Group Sp. z o.o. specjalizującą się w zagadnieniach związanych z odnawialnymi źródłami energii, która będzie wykonywać oceny możliwości montażu odnawialnych źródeł energii w danym gospodarstwie domowym.

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi projektu [link] oraz do złożenia deklaracji udziału w projekcie. Informacje można również uzyskać w Urzędzie Gminy Oświęcim (pokój nr 26) lub pod nr telefonu 33/844-95-66

 

Mieszkańcy gminy zainteresowani udziałem w przedsięwzięciu powinni mieć zweryfikowane możliwości montażu wybranych instalacji OZE. Koszt wykonania inspekcji terenowej, która w tym celu zostanie wykonana przez pracowników firmy Doeko Group Sp. z o. o., będzie wynosił 274,69 zł brutto za każdy rodzaj instalacji. Koszty te ponosić będą mieszkańcy, jednakże tylko w sytuacji, w której będzie możliwość montażu danego OZE. Umowy na przeprowadzenie weryfikacji pomiędzy mieszkańcami a Doeko Group Sp. z o.o. będą dostępne w Urzędzie Gminy Oświęcim (pokój nr 26) od dnia 10 lipca br.

 

Gmina jednocześnie zastrzega, że przystąpienie do dalszego etapu prac, tj. ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO WM nastąpi w przypadku pozytywnej weryfikacji i podpisania umowy na przystąpienie do uczestnictwa w projekcie liczby mieszkańców gwarantującej osiągnięcie celu ekologicznego oraz opłacalności projektu.

 

Szczegółowych informacji na temat projektu w zakresie zasad uczestnictwa w projekcie udzielają pracownicy Urzędu Gminy Oświęcim (pok. 26 i 33), a dotyczących kwestii technicznych – pracownicy działu technicznego firmy Doeko Group Sp. z o.o., tel. 579 075 113 lub mailowo: biuro@doekogroup.pl

 

Ankiety uczestnictwa (dostępne poniżej) w projekcie można składać do dnia 24 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy Oświęcim (Dziennik Podawczy). Do tego terminu należy również zawrzeć umowę na wykonanie inspekcji terenowej z firmą Doeko Group Sp. z o. o. 

 

 

z up. Wójta

Sekretarz Gminy

/-/ Robert Dziuba