Przekłamania w Gazecie Krakowskiej z 5 lipca 2017r.

Artykuł pt. „Ekodopłata nie wszędzie” autorstwa Moniki Pawłowskiej ("Gazeta Krakowska", dodatek "Małopolska Zachodnia", z dnia 05.07.2017 r.) zawiera nieprawdziwe i nieścisłe informacje, które wprowadzają w błąd opinię publiczną. Temat dopłat do wymiany źródeł ciepła został przez autorkę potraktowany powierzchownie i nierzetelnie.

Na łamach "Gazety Krakowskiej" po raz kolejny w ciągu ostatnich tygodni pojawia się artykuł, którego celem jest szukanie taniej sensacji, a nie udzielenie rzetelnych informacji o działalności Urzędu Gminy Oświęcim. Zamiast obiektywnie przedstawiać fakty dziennik ponownie szkaluje Wójta Gminy Oświęcim. Przekłamania w artykule „Ekodopłata nie wszędzie” tym bardziej wymagają zdementowania:

 

1. Nie jest prawdą, że na zakup i montaż pieca oraz budowę instalacji centralnego ogrzewania w nowo budowanym budynku mieszkalnym można otrzymać dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie można uzyskać na WYMIANĘ źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Tymczasem Pani Monika Pawłowska cytuje wypowiedź anonimowego mieszkańca Brzezinki, który "kończy budowę domu", "wybrał instalację i piec, ale jeszcze nie zapłacił". Pani Redaktor sugeruje, że z winy urzędnika nie dostanie on "obiecywanej dopłaty". Informujemy, że jeśli nawet rzeczony mieszkaniec istnieje, to w jego sytuacji i tak nie mógłby się starać o dofinansowanie zakupu kotła.1

 

2. Nieprawdą jest również, że Gmina Oświęcim nie realizuje działań zmierzających do poprawy jakości powietrza.

Pominięcie Gminy Oświęcim w spisie jednostek samorządu terytorialnego ubiegających się o dofinansowanie na działania mające na celu ograniczenie niskiej emisji, w kolumnie obok artykułu, sugeruje zaniechanie przez Gminę Oświęcim działań, których celem jest ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów.

Dlatego po raz kolejny informujemy, że w latach poprzednich udzielane były dopłaty do wymiany pieców z budżetu Gminy. Obecnie trwają starania o pozyskanie środków z Województwa Małopolskiego na dofinansowanie kolejnych dwóch projektów.2

 

3. Nieprawdziwa jest zawarta w artykule informacja jakoby odrzucenie wniosku o dofinansowanie spowodowało "lenistwo jednego z urzędników".

Pracownik odpowiadał za złożenie uzupełnień wniosku o dofinansowanie projektu pn. Wymiana niskosprawnych źródeł grzewczych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Oświęcim – biomasa i paliwa gazowe na etapie oceny formalnej. Popełnił błąd polegający na nieterminowym złożeniu wyjaśnień do wniosku. Ów ludzki błąd nie był wynikiem lenistwa ani niechęci do pracy, ani opieszałości, lecz efektem nieprawidłowego odczytanego terminu złożenia uzupełnień do wniosku w systemie E-RPO.

Nieprawdą jest również, że za popełnioną omyłkę pracownik otrzymał naganę, co sugeruje się w treści artykułu. Wobec pracownika została zastosowana kara porządkowa z wpisem do akt.

 

Podsumowując, ubolewamy że Pani Redaktor nie wykorzystała przy pisaniu artykułu prawdziwych i rzetelnych informacji, które zostały jej przekazane przez Biuro Prasowe Urzędu Gminy Oświęcim w dniu 29 czerwca 2017 roku (link do informacji). Komunikacja Pani Moniki Pawłowskiej z Urzędem Gminy Oświęcim również pozostawia wiele do życzenia: mail z prośbą o autoryzację wypowiedzi Wójta Gminy Oświęcim został przez nią wysłany 04.07.2017 roku o godz. 17.47, a gazeta z NIEAUTORYZOWANĄ wypowiedzią została wydana rano w dniu 05.07.2017. Takie praktyki wskazują, że autorka nie dba o wiarygodność publikowanych przez nią informacji ani o interes czytelników.

 

Jednocześnie informujemy, że Urząd Gminy Oświęcim podejmie dostępne środki prawne, w celu sprostowania nieprawdziwych informacji opublikowanych w artykule pt. „Ekodopłata nie wszędzie”.

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Gminy Oświęcim

 

 

 

1. Założenia programowe Poddziałania 4.4.2 nie przewidują dofinansowania do zakupu i montażu nowych urządzeń bez wymiany starego źródła ciepła. Wskazują na to zapisy Regulaminu konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16 (rozdział 2.2 Przedmiot konkursu §18 ust. 3 pkt 1), wedle których w ramach przedmiotowego konkursu wspierane są przedsięwzięcia dotyczące wymiany istniejących niskosprawnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych, a nie montażu nowych pieców w nowo budowanych budynkach. Przed podaniem do wiadomości nieprawdziwych informacji rzetelność dziennikarska wymaga, aby zapoznać się zasadami programowymi obowiązującymi w konkursie, których zapisy w praktyce oznaczają to, że mieszkańcy mieliby nikłe szanse na otrzymanie dofinansowania w maksymalnej wysokości wskazanej w Regulaminie konkursu, a ponadto, w wielu przypadkach, chcąc skorzystać z dofinansowania do wymiany kotła, zmuszeni byliby do realizacji na własny koszt działań związanych z termomodernizacją. Doprecyzowując, informujemy, że w dotychczas przeprowadzonych na terenie gminy Oświęcim ocen energetycznych budynków dla Poddziałania 4.4.2 RPO WM 2014 – 2020 wynika, że: 22,2 % mieszkańców w ogóle nie zakwalifikowałyby się do projektu, nawet po realizacji termomodernizacji, 22,2% mieszkańców zakwalifikowałoby się do projektu jedynie w przypadku wykonania termomodernizacji (jej koszt to od 26  000 zł do 34  000 zł, ), 55,6% mieszkańców mogłoby uczestniczyć w projekcie bez wykonywania termomodernizacji, przy czym nie jest wiadomym, czy nie musieliby zostać wykluczeni z udziału w projekcie z przyczyn formalnych, ze względu na konieczność osiągnięcia przez operatora projektu redukcji emisji zanieczyszczeń na poziomie wymaganym przez zasady programowe konkursu (min. 30%).

 

 

2 W trakcie oceny jest projekt pn. Wymiana niskosprawnych źródeł grzewczych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Oświęcim – paliwa stałe, o dofinansowanie którego Gmina ubiega się w ramach Poddziałania 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W chwili obecnej trwa kampania informacyjna dla mieszkańców mająca na celu wyłonienie chętnych do udziału w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 4.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach którego mieszkańcy będą mogli skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii takich jak: ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła i piece na biomasę.