Konsultacje Społeczne - projekt Gminnego Programu Rewitalizacji

Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem Wójta Gminy Oświęcim dotyczącym rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oświęcim na lata 2016-2023.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 17 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. Z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) Wójt Gminy Oświęcim informuje, że w związku z Uchwałą Nr XXIX/315/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oświęcim na lata 2016 – 2023

 

rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oświęcim na lata 2016-2023

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 02.03.2017 do dnia 02.04.2017 r.
na obszarze rewitalizacji (wyznaczonego Uchwałą Nr XXIX/314/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Oświęcim) w formie:

 

1. Spotkań warsztatowych organizowanych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji, na których omówione zostaną założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oświęcim na lata 2016-2023 oraz zapisanych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Warsztaty mają na celu zwiększenie udziału interesariuszy w przygotowaniu i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Harmonogram spotkań warsztatowych:

 

13 marca o godz, 16:00 w Dworach Drugich (Dom Ludowy, ul. Oświęcimska 28, Dwory Drugie) - dotyczący obszaru rewitalizacji obejmującego tereny podobszaru Dwory Drugie.

17 marca o godz. 16:00 w Babicach (Dom Ludowy, ul. Topolowa 10, Babice) - dotyczący obszaru rewitalizacji obejmującego tereny podobszaru Babice.

 

2. Dyżurów konsultacyjnych poza Urzędem Gminy Oświęcim, zorganizowanych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji, na których pracownicy Urzędu Gminy będą omawiać założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oświęcim na lata 2016-2023 oraz zapisanych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także zbierać uwagi ustne do nich i odpowiadać na pytania zainteresowanych osób.

 

Harmonogram dyżurów konsultacyjnych:

 

22 marca w godzinach 14:00 – 16:00 w Dworach Drugich (Dom Ludowy, ul. Oświęcimska 28, Dwory Drugie)

24 marca w godzinach 14:00 – 16:00 w Babicach (Gminna Biblioteka Publiczna, Filia w Babicach, ul. Topolowa 10)

 

3. Zbierania uwag za pomocą Formularza zgłoszeniowego propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oświęcim na lata 2016-2023 oraz Ankiety. Zostaną one zamieszczone na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Oświęcim – gminaoswiecim.pl
(w zakładce "Rewitalizacja"). Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety można dostarczyć do dnia 02.04.2017 r. do Urzędu Gminy Oświęcim drogą korespondencyjną (Urząd Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim) oraz elektroniczną na adres wspolpraca@gminaoswiecim.pl, a także bezpośrednio na dziennik podawczy urzędu (parter, zaraz przy wejściu). Formularze zgłoszeniowe i Ankiety w wersji papierowej można również pobrać w pokoju 33.

 

4. Debaty publicznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji Gminy Oświęcim. Debata odbędzie się w dniu 27 marca 2017 roku o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim (Sala Sesyjna).

 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, Projekt uchwały wraz z załącznikami, Formularz zgłoszeniowy propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oświęcim na lata 2016-2023 oraz Ankieta będą dostępne od dnia 02.03.2017 r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Oświęcim – gminaoswiecim.pl (zakładka "Rewitalizacja") oraz na dzienniku podawczym oraz w pokoju nr 33 w Urzędzie Gminy Oświęcim, w godzinach pracy Urzędu.

 

Wój Gminy Oświęcim /-/ Albert Bartosz

 

OBWIESZCZENIE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ