Informacja dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych na terenie Gminy Oświęcim w 2017 r.

Wójt Gminy Oświęcim informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK), w którym mieszkańcy Gminy Oświęcim będą mogli zostawić wytworzone przez siebie odpady komunalne (zebrane w sposób selektywny) znajduje się prz ul. Bema 12A, 32-602 Oświęcim (teren bazy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Oświęcimiu).

 

PSZOK jest czynny

w poniedziałki i czwartki od 9:00 do 17:00

w każdą sobotę od 8:00 do 13:00

 

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych, mogą bezpłatnie przekazywać do PSZOK odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, takie jak:

 

- szkło;

- papier i tektura;

- tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe;

- metale;

- przeterminowane leki i chemikalia oraz inne odpady niebezpieczne wydzielone

- ze strumienia odpadów komunalnych;

- zużyte baterie i akumulatory;

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

- meble i inne odpady wielkogabarytowe;

- zużyte opony (w ilości do 4 szt. z nieruchomości na rok, wyłącznie z samochodów osobowych, ciągników rolniczych i pojazdów jednośladowych);

- odpady zielone ulegające biodegradacji (w ilości do 0,5 m³/nieruchomość na miesiąc);

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące opady komunalne (w ilości do 0,2 Mg/nieruchomość na rok).

 

Ponadto, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można będzie pobrać dodatkowe worki z przeznaczeniem na odpady zbierane selektywnie, na odpady zielone oraz worki typu big-bag.

 

Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie oraz na własny koszt.

 

UWAGA!!! PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

 

Przyjęcie odpadów do PSZOK uzależnione jest od wykazania faktu zamieszkania na terenie Gminy Oświęcim poprzez okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania.