Ponowienie konsultacji społecznych - wyznaczanie obszaru rewitalizacji

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych mających na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Ponowienie procedury uzasadnione jest koniecznością dostosowania do obecnie obowiązujących wytycznych.

Zgodnie z art. 11 ust. 3, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), w dniu 30.12.2016 rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Oświęcim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Oświęcim.

 

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, a także technicznej.

 

Konsultacje przeprowadzone są w okresie od dnia 30.12.2016r. do dnia 22.01.2017r. w formie:

 

- debaty  publicznej dla mieszkańców i interesariuszy Gminy Oświęcim. Debata odbędzie się w dniu 11.01.2017r. godz. 16:00, w siedzibie Urzędu ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim (Sala Sesyjna). Przedmiotem debaty będzie projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Oświęcim;

- przedstawienia uwag za pomocą formularza zgłaszania uwag;

- ankiety adresowanej do mieszkańców i interesariuszy Gminy Oświęcim;

 

Projekt uchwały wraz z załącznikiem dostępne są poniżej oraz w pokoju 33 Urzędu Gminy Oświęcim w godzinach pracy Urzędu.  

 

Formularz zgłaszania uwag (w formacie edytowalnym) oraz ankieta (w formacie edytowalnym i pdf) dostępne są poniżej, można również pobrać je na dzienniku podawczym oraz w pokoju 33 w Urzędzie Gminy Oświęcim w godzinach pracy Urzędu.

 

Uzupełniony Formularz zgłaszania uwag oraz ankietę  należy dostarczyć w terminie do dnia 22.01.2017 r. do Urzędu Gminy Oświęcim drogą korespondencyjną (ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim) lub droga elektroniczną na adres: wspolpraca@gminaoswiecim.pl lub złożyć bezpośrednio w pokoju 33 w Urzędzie Gminy Oświęcim, w godzinach pracy Urzędu.

 

Projekt uchwały

Załącznik nr 1 - arkusz 1

Załącznik nr 1 - arkusz 2

Załącznik nr 1 - arkusz 3

Załącznik nr 1 - arkusz 4

Załącznik nr 1 - arkusz 5

Załącznik nr 1 - arkusz 6

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - gmina Oświęcim

Formularz zgłaszania uwag

Ankieta (wersja w formacie pdf)

Ankieta (wersja edytowalna w formacie docx)