Rewitalizacja - podsumowanie pierwszego etapu prac

Zakończył się pierwszy etap prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, składający się z przeprowadzenia diagnozy, konsultacji społecznych oraz podjęcia uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Oświęcim.

W terminie od 18 sierpnia do 19 października trwały konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru, dla którego w najbliższym czasie zostanie opracowany gminny program rewitalizacji. W tym czasie wszyscy mieszkańcy mogli drogą elektroniczną oraz osobiście zgłaszać uwagi do uchwały oraz ankiety dotyczące najbardziej wymagających interwencji obszarów.

 

W ramach konsultacji, 12 września w sali sesyjnej Urzędu Gminy Oświęcim odbyła się debata publiczna skierowana do mieszkańców i interesariuszy gminy. W spotkaniu wzięli udział: mieszkańcy gminy, radni, sołtysi oraz osoby działające w środowisku lokalnym. Debatę poprowadzili przedstawiciele konsorcjum realizującego na zlecenie Urzędu Gminy Oświęcim program rewitalizacji – pracownicy Instytutu Rozwoju Miast z Krakowa oraz firmy Certus Partnerzy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

 

Przedmiotem debaty było przybliżenie jej uczestnikom pojęcia rewitalizacji, zasad programu oraz najważniejszych korzyści płynących z jego opracowania, a także przedstawienie i uzasadnienie wyników dotychczas zrealizowanych prac, tj. Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Przedstawiony został projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Oświęcim oraz zaprezentowano harmonogram dotyczący dalszego przebiegu prac związanych z opracowaniem programu rewitalizacji.

 

Podczas debaty wykonawcy szczegółowo omówili przyjętą metodologię i wzięte pod uwagę, zgodne z ustawą wskaźniki. Zgodnie z nimi, w tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oświęcim na lata 2016 - 2023, na pewno brane będą pod uwagę sołectwa: Babice, Dwory Drugie, Włosienica i Rajsko. W trakcie konsultacji ważyły się losy Łazów oraz Harmęż, które co prawda zostały wskazane jako obszary zdegradowane, jednak w oparciu o inne czynniki zawarte w diagnozie, nie były one brane pod uwagę w pierwszej kolejności jako obszary do rewitalizacji.

 

Osoby uczestniczące w debacie pytały między innymi o dobór wskaźników wykorzystanych w przygotowaniu diagnozy, ale również o możliwości i wyzwania związane ze wskazaniem danego obszaru do prowadzenia na nim działań rewitalizacyjnych. W jej toku podniesione zostały także argumenty za włączeniem do obszaru rewitalizacji Łazów. Ponieważ zostały one również w znacznym stopniu zawarte w ankietach, wykonawca uznał za zasadne włączenie Łazów do obszaru rewitalizacji.

 

W dniu 28 września, na XXIII Sesji Rady Gminy podjęta została uchwała wyznaczająca teren do rewitalizacji – w jego skład weszły ostatecznie obszary położone na terenie Dworów Drugich, Babic, Rajska, Włosienicy i Łazów - można się z nią zapoznać TUTAJ. Kolejnym etapem prac będzie zbieranie fiszek projektowych oraz warsztaty i spotkania z mieszkańcami wskazanych terenów. Wszelkie informacje dotyczące tworzenia gminnego programu rewitalizacji dostępne są na bieżąco na stronie internetowej http://www.gminaoswiecim.pl w zakładce „Rewitalizacja”, a także udzielają ich pracownicy Wydziału Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Gminy (pokój 33).

 

GALERIA