Informacja dot. usuwania azbestu

W ślad za Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Krakowie oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu, Wójt Gminy Oświęcim przypomina o konieczności przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)...

W szczególności należy zwrócić uwagę na § 4 powyższego rozporządzenia, dotyczący przeprowadzenia przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości, kontroli stanu wyrobów zawierających azbest, sporządzenia oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania tych wyrobów i dołączenia tej oceny do książki obiektu budowlanego.

 

Jednocześnie, zgodnie z § 6 rozporządzenia właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej. Ponadto, wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.