Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej

Zapraszamy do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej. Jeśli jesteś patriotą to zapoznaj się z regulaminem umieszczonym na naszej stronie, pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz do pozostałych prawdziwych patriotów.

 

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 2015§ 1

Cele Konkursu


Celem Konkursu jest:


1. Kultywowanie tradycji narodowej

2. Popularyzowanie pieśni patriotycznej

3. Kształtowanie postaw patriotycznych

4. Poszerzanie repertuaru o utwory współczesnych twórców

5. Kształtowanie poziomu artystycznego


§ 2

Organizator Konkursu


1) Organizatorem Konkursu jest:

 • Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim

2) Adres Organizatora:

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim, Brzezinka ul. Sportowa 9,

32-600 Oświęcim tel. (33) 8431075, fax . (33) 8431075

3) Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu:

Małgorzata Curzydło, tel. (33) 8431075, 518-112-314

e-mail: oksir@oksir.oswiecim-gmina.pl

4) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.


§ 3

Założenia organizacyjne


1) Konkurs adresowany jest do następujących grup wiekowych:

 • 7-13 lat

 • 14-18 lat

 • Dorośli

W kategoriach wykonawczych:

 • Soliści

 • Zespoły śpiewacze

 • Chóry

 • Duety


3) Udział w konkursie jest bezpłatny.


4) Każdy wykonawca/wykonawcy wykonuje tylko jeden utwór muzyczny z dowolnym akompaniamentem lub półplaybackiem ( CD w formacie MP3)

5) Płyta CD w formacie MP3 musi zawierać tylko i wyłącznie jeden utwór muzyczny i musi być podpisana imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz zawierać tytuł utworu.

6) Osoby zgłaszające się do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

7) Płyty CD z podkładem muzycznym w formacie MP3 nadesłane w wraz ze zgłoszeniem do Konkursu nie będą zwracane autorom.

9) Płyty CD nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

10) Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim www.oksir.oswiecim-gmina.pl

11) Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.


§ 4

Zasady zgłoszenia do konkursu


1) Kartę zgłoszenia wraz z płytą CD należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 30 października 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:


Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim, Brzezinka ul. Sportowa 9, 32-600 Oświęcim z dopiskiem „Konkurs”


§ 5

Oceny i nagrody


1) O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Dyrektora OKSiR


2) Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:

 • dobór repertuaru

 • poziom wykonawczy

 • interpretację utworów

 • ogólny wyraz artystyczny

 • stopień trudności wykonania


3) Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.§ 6

Termin przesłuchania i termin Koncertu Galowego


1) Przesłuchanie solistów, zespołów śpiewaczych oraz chórów odbędzie się dnia 5 listopada 2015 w Domu Ludowym w Porębie Wielkiejod godz. 09:00 do 14:30 ( przerwa od 11:30-12:00)

2)O kolejności przesłuchań decyduje Organizator.

3) Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni do udziału w Koncercie Galowym

w dniu 10 listopada 2015 ( wtorek), który odbędzie sięw Szkole Podstawowej w Rajsku w trakcie uroczystych obchodów Święta Niepodległości. Godzina uroczystości zostanie podana w terminie późniejszym na stronie internetowej OKSiR.§ 7

Ogłoszenie wyników Konkursu


1) Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim, Brzezinka ul. Sportowa 9, 32-600 Oświęcim www.oksir.oswiecim-gmina.pl

2) Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach Konkursu w terminie do 6 listopada 2015r do godz.15:00

3) Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni do udziału w uroczystym Koncercie Galowym z udziałem władz Gminy Oświęcim w dniu 10 listopada 2015 w Szkole Podstawowej w Rajsku.


§ 8

Nagrody główne i dodatkowe


1) Wszyscy Laureaci konkursu otrzymują pamiątkowy dyplom za udział

2) Organizatorzy Festiwalu przewidują nagrody

3) Tylko odbiór osobisty nagród

§ 8

Uwagi końcowe


1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator przeglądu.

2) Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronach internetowych Organizatora.

3) Organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną i nagłośnienie.

4) Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy Konkursu.

5) Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału

6) Szczegółowych informacji udziela: mł. instruktor p. Małgorzata Curzydło tel. 33-843-10-75 / 518-112-314

Serdecznie zapraszamy - Organizatorzy 

 

 Formularz zgłoszeniowy

 

Tagi