Matematyka i przyroda mocną stroną szkoły w Grojcu

Szkoła Podstawowa w Grojcu zakończyła realizację następujących zajęć:
- dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych ...

 

 

 

 

 

 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w ramach projektu systemowegoIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” Szkoła Podstawowa w Grojcu zakończyła realizację następujących zajęć:

 

- dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, w zajęciach uczestniczyły 3 uczennice, które zrealizowały 30 godzin.  Zajęcia zakończyły się w miesiącu czerwcu 2012r. Uczennice biorące udział w zajęciach uzyskały promocje do klasy czwartej, zajęcia ułatwiły im przyswojenie wymaganego zakresu widomości i umiejętności matematycznych.

 

- dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych, uczestniczyło w nich 8 uczniów w tym 4 dziewczynki i 4 chłopców, zrealizowano 30 godzin zajęć, które zakończyły się w czerwcu 2012r. Uczniowie zdobytą wiedze wykorzystali biorąc udział w konkursach z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Zdobyli wysokie miejsca  w  Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym  EKO – PLANETA  i  EKOTEST . Ponadto jedna z uczestniczek zajęć zdobyła tytuł „ASA ” w powiatowym konkursie „Asy z Trzeciej Klasy” oraz zajęła 1 miejsce w gminnym konkursie  „Jeden z dziesięciu”.

 

 

 

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Tagi