Teatralnie w szkole w Babicach

Szkoła Podstawowa w Babicach zakończyła realizację zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie i artystycznie. Zajęcia obejmowały 30 godzin lekcyjnych,  w których wzięło udział 4 dziewczynki i 4 chłopców.

 

 

 

 

 

  

 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w ramach projektu systemowegoIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” Szkoła Podstawowa w Babicach zakończyła realizację zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie i artystycznie.

Zajęcia obejmowały 30 godzin lekcyjnych,  w których wzięło udział 4 dziewczynki i 4 chłopców. W trakcie realizacji zajęć dzieci utworzyły teatrzyk „Złota rybka” i postanowiły na galę finałową na 22 czerwca 2012r przygotować przedstawienie „Legenda o smoku wawelskim”. Dzieci pokazały, że są wspaniałymi aktorami i zajęcia teatralne, na które uczęszczały, umożliwiły im wykazanie się swoimi zdolnościami. Jako scenografia posłużyły prace plastyczno-techniczne wykonane w różnych technikach, podczas zajęć. Do spektaklu użyto instrumenty i pacynki zakupione w ramach projektu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: dyrekcja szkoły, rodzice uczestników zajęć, uczniowie klas    I-III naszej szkoły, przedszkolaki  z przedszkola „Smyk” w Babicach i Miejskiego Przedszkola nr 18  w Oświęcimiu. Widzowie byli pod wrażeniem, a oklaskom nie było końca.

Z indywidualnych rozmów z dziećmi i ich rodzicami, obserwacji, wywiadów wynika, że dodatkowe zajęcia pozalekcyjne były atrakcyjne. W zajęciach bardzo pomocne były instrumenty perkusyjne i pacynki, z których dzieci chętnie korzystały. Systematycznie doskonaliły swe umiejętności i pokonywały różnego rodzaju wyzwania. Na zajęciach panowała swobodna atmosfera, sprzyjająca rozwojowi postawy twórczej. Uczniowie czuli się dostrzegani, ważni, a to dodawało im pewności   i motywowało do pracy.

Jako twórczy nauczyciel miałam możliwość realizacji swojego autorskiego pomysłu, nie ujętego w sztywne ramy programu nauczania. Dobór najwłaściwszych sposobów oddziaływania na dziecko wynikał ze znajomości profilu inteligencji każdego ucznia, jego zainteresowań  i potrzeb.

Dzięki realizacji tych zajęć, szkoła wzbogaciła ofertę edukacyjną skierowaną do najmłodszych dzieci oraz doposażyła szkolną bazę  w pomoce dydaktyczne. 

 

 

                                                                                                       

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

 

Tagi