Pierwsze zajęcia już za nami

We wszystkich szkołach podstawowych gminy Oświęcim rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” ...

 

 

 

 

We wszystkich szkołach podstawowych gminy Oświęcim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach projektu systemowegoIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” .

 

Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju 181 dzieci  (88 dziewczynek i 93 chłopców), uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych z gminy Oświęcim, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i wychowawcze uczniów.

Projekt ma zmniejszyć dysproporcje edukacyjne i rozwojowe wśród dzieci oraz rozwinąć ich zainteresowania i uzdolnienia.

 

W tym celu przeprowadzonych będzie łącznie 930 dodatkowych godzin zajęć pozalekcyjnych, w tym 630 godzin zajęć wyrównawczych i specjalistycznych:

 

-    zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (270 godzin)

Program ukierunkowany jest na potrzeby dzieci mających trudności z opanowaniem umiejętności czytania i pisania. Celem jest niwelowanie trudności i niepowodzeń szkolnych poprzez usprawnienie percepcji słuchowej, wzrokowej, ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności manualnej, doskonalenie techniki czytania, utrwalenie zasad pisowni.

-  zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (120 godzin)

Głównym celem zajęć jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów będących przyczyną trudności szkolnych. Zachęcenie uczniów do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki, poprzez ćwiczenia w przeliczaniu, rozwiązywaniu zadań z treścią i ćwiczeń praktycznych.

-     zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (30 godzin)

Celami zajęć terapii logopedycznej są:

-      usprawnianie narządów mowy (pionizacja języka, mięśnia okrężnego warg),

-  rozwój mowy w dwóch płaszczyznach: nadawania informacji oraz odbioru informacji,

-       prawidłowe kształtowanie pojęć,

-       nauka wyrazistości artykulacji,

-       poprawa rozumienia wypowiedzi,

-  kształtowanie umiejętności odbioru informacji dla usprawniania procesu porozumienia się,

-   rozwijanie słuchu przez rozpoznawanie, różnicowanie głosów zwierząt, różnicowanie rytmu,

-       ukształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych,

- wyrównywanie dysharmonii rozwojowych przez stymulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka,

-       rozwijanie sprawności manualnej i motorycznej,

-    rozwijanie procesów myślenia np.: wykrywanie różnic i podobieństw, analiza i synteza, klasyfikowanie, uogólnianie, kształtowanie pojęć.

-   gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (210 godzin)

Gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch jest podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane ćwiczenia mają zastosowanie przede wszystkim do korekcji postawy ciała. Bogaty asortyment wszelkiego rodzaju sprzętu gimnastycznego, który jest wykorzystywany podczas zabaw i gier ruchowych, wpływa na atrakcyjność zajęć i powoduje, że uczniowie chętnie biorą w nich udział.

 

oraz 300 godzin zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia:

 

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych matematyczno – przyrodniczo (150 godzin)

 Program tych zajęć ma na celu uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie jego wiary we własne siły i umożliwianie mu osiągania sukcesów. Wyrobienie w dziecku pewnej ciekawości, prowokowanie go do stawiania pytań i zachęcanie do poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów oraz stworzenie możliwości wszechstronnego  rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego.

-  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych plastycznie (30 godzin)

-  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych muzycznie (30 godzin)

Zajęcia skierowane są do dzieci z kl. I. Stosowane na nich ćwiczenia mają na celu: rozwijanie uzdolnień muzycznych, zaspokajanie potrzeby twórczego działania, aktywnego spędzania wolnego czasu, doskonalenia umiejętności śpiewu i gry na instrumentach perkusyjnych, które wzbogacają i uatrakcyjniają zajęcia. Kolorowe stroje dodatkowo zachęcają uczennice do udziału w zajęciach.

-  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z j. angielskiego (60 godzin)

Celem zajęć jest rozwijanie u uczniów kompetencji językowej poprzez nacisk na wszystkie poziomy języka: głównie mówienie, słuchanie i słownictwo oraz czytanie ze zrozumieniem prostych wyrazów i zdań, podstawy gramatyki oraz pisanie sprowadzone do odwzorowywania. W trakcie zajęć uczniowie ćwiczą umiejętność swobodnej wypowiedzi w języku angielskim, które sprowadza się do reagowania werbalnego i niewerbalnego na polecenia nauczyciela, zadawania krótkich pytań i udzielania odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów. Ćwiczona jest umiejętność rozumienia ze słuchu: krótkie dialogi, bajki, baśnie, rozróżnianie znaczenia wyrazów o podobnym brzmieniu. Uczniowie ćwiczą poprawny zapis angielskich słów i zwrotów polegający na ich odwzorowaniu oraz ćwiczą podstawy gramatyki poprzez bierne jej przyswajanie. Podczas zajęć trenowana jest również umiejętność czytania ze zrozumieniem prostych wyrazów i zwrotów. Uczestnicy zajęć mają możliwość znacznego poszerzenia zasobu słownictwa w języku angielskim oraz jego zastosowania podczas wykonywania różnorodnych ćwiczeń. Zajęcia mają także wyrobić u uczniów poczucie odpowiedzialności za swoje postępy w nauce, tolerancję i otwartość wobec obcych kultur oraz kształtowanie postawy współpracy z rówieśnikami w trakcie nauki.

Zajęcia wymagają od uczniów twórczego myślenia.

 

-  zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych artystycznie i teatralnie (30 godzin)

 

Zajęcia rozpoczęły się w 26 lutego 2012 roku i będą trwały do końca grudnia 2012 roku.

Zajęcia dodatkowe realizowane są przez nauczycieli, posiadających odpowiednie kwalifikacje przewidziane w przepisach oświatowych. Podczas wszystkich zajęć dodatkowych wykorzystywane są pomoce dydaktyczne, które ZEASiPG w Rajsku zakupił w ramach projektu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie.

Zajęcia cieszą dużym powodzeniem, uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w spotkaniach, a ilość pomocy dydaktycznych sprawia, że dzieci chętnie angażują się w powierzane zadania i uczą się właśnie poprzez zabawę.

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem. Nauczyciele starają się stworzyć sprzyjającą dzieciom atmosferę. Podczas spotkań zawsze wykorzystywane są najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne, które szkoły otrzymały w ramach udziału w projekcie.

Zakupione pomoce umożliwią podniesienie poziomu, jakości systemu kształcenia i świadczenie procesu edukacyjnego na wysokim europejskim poziomie oraz wpłyną pozytywnie na wzrost zainteresowania zajęciami dydaktycznymi wśród wszystkich uczestników projektu poprzez ich uatrakcyjnienie.

 

Bardzo istotne znaczenie ma udostępnienie nowoczesnych pomocy dydaktycznych uczniom i uczennicom w młodszym wieku, które spowodują, że nauka upodobni się do procesu badawczego, angażując wszystkie zmysły i emocje uczniów i uczennic. W konsekwencji da to możliwość poprawy skuteczności nauczania oraz zwiększenia poziomu ich motywacji i satysfakcji.

Życzymy uczniom ciekawych zajęć.

 

  

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

 

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

 

Tagi