Mamy nowy projekt POKL dla oświaty

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego ...

 

 

Beneficjent: 

Gmina Oświęcim

 

Realizator:  

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu z/s w Rajsku

 

Priorytet: 

 

 

Działanie:

 

 

 

 

 

Poddziałanie:

 

 

 

Nazwa Projektu: 

 

IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach

  

 

9.1  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

 

 

 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego

 

 

Czas realizacji: 

Aneks do umowy :

 

02.01.2012- 31.12.2012

wydłużenie realizacji do 30.06.2013

 

Planowany budżet projektu:

232.416,73 zł w tym:

SP Babice - 41.508,33 zł
SP Brzezinka - 30.748,25 zł
SP Grojec - 36.997,65 zł
SP Poręba W. - 29.999,21 zł
SP Rajsko - 29.249,12 zł
SP Włosienica - 33.997,50 zł
ZSP Harmęże - 29.916,67 zł

 

Planowana kwota dofinansowania:

 

232.416,73 zł

Ostateczna kwota dofinansowania:

 

202.946,49 zł
Zrealizowany budżet projektu: 202.946,49 zł w tym:

SP Babice - 35.443,43 zł
SP Brzezinka - 26.170,61 zł
SP Grojec - 30.079,04 zł
SP Poręba W. - 27.603,75 zł
SP Rajsko - 26.901,40 zł
SP Włosienica - 29.939,64 zł
ZSP Harmęże - 26.808,62 zł

 

 

 Źródło finansowania: 

 

 

 

Europejski Fundusz Społeczny POKL - 85%

Budżet Państwa – 15%

 

Opis projektu:

 Cele główne projektu:

 

Wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów kl. I -III Gminy Oświęcim we wszystkich funkcjonujących szkołach podstawowych, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów i ich możliwości psychofizycznych.

 
Zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I -III szkół podstawowych Gminy Oświęcim w wyniku realizacji projektu.


Zapewnienie każdemu dziecku objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej

 
Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem umożliwiających i wspomagających  indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne

 Cele szczegółowe projektu:

 

Realizacja projektu ukierunkowanego na indywidualna prace z dzieckiem wpisuje się w określony dla Priorytetu IX cel szczegółowy poprzez wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej. Jednocześnie projekty systemowe przyczyniają się do zwiększenia jakości oferty edukacyjnej szkół dzięki możliwości dostosowania jej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników projektu. Realizacja projektu ułatwi dzieciom przejście do systemu kształcenia obowiązującego w klasach IV-VI, co docelowo przyczyni się do poprawy wyników egzaminu przeprowadzanego na koniec VI klasy szkoły podstawowej (w szczególności uczniów mających problemy w nauce). Wyrówna to ich szanse edukacyjne i złagodzi występujące nierówności.

 

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 181 uczniów(88K/93M) kl.I-III w wieku od 6-9 lat Gminy Oświęcim:

 

-        37 uczniów(19K/18M)SP w Babicach,

 

-        25 uczniów (14K/11M) SP w Grojcu,

 

-        23 uczniów (10K/13M) Szkoły Podstawowej im.

         Jana Pawła II w Rajsku,

 

-        29 uczniów (11k/18M) SP w Brzezince,

 

-        36 uczniów (21k/15M)SP w Porębie Wielkiej,

 

-        15 uczniów (6K/9M) SP we Włosienicy,

 

-        16 uczniów ( 7 K/9M) ZSP w Harmężach.

 

W tym uczniowie zamieszkali z terenów wiejskich 177(86K/91M). Grupę docelową wytypował zespół nauczycieli powołany w każdej ze szkół przez dyrektorów. W skład zespołów wchodzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic, pedagog, logopeda, bibliotekarz dokonali rozpoznania potrzeb uczniów kl. I-III na podstawie indywidualnych kart potrzeb ucznia, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej( ppp), zaświadczeń lekarskich, obserwacji nauczycieli, rozmów z rodzicami uczniów. Zespoły w poszczególnych szkołach wytypowały dzieci, które będą brały udział w projekcie. Zespoły utworzyły również listy rezerwowe uczniów. Uczestnikami projektu będą dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Organizowane będą zajęcia dla dzieci:

 

-        ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i

         pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem

         dysleksji,

 

-        z trudnościami w zdobywaniu umiejętności

         matematycznych,

 

-        z wadami postawy jako gimnastyka korekcyjna,

 

-        z wadami wymowy jako zajęcia logopedyczne, 

 

-        zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

         szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk

         matematyczno – przyrodniczych,

 

-        zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

         szczególnie uzdolnionych teatralnie i artystycznie,

 

-        zajęcia rozwijające zainteresowania  uczniów

         szczególnie uzdolnionych muzycznie,

 

-        zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

         szczególnie uzdolnionych językowo- j. angielski

 

-        zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

         szczególnie plastycznie,

 

We wszystkich szkołach Gminy Oświęcim objętych projektem zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w ramach art.42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela. Nauczyciele prowadzący zaplanowane w projekcie zajęcia nie będą otrzymywać za prowadzenie tych zajęć dodatkowego wynagrodzenia. Liczebność grup na wszystkich zajęciach jest zgodna z Rozp. MEN z dnia 17.11.2010 r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. W projekcie będzie wykorzystane zaplecze techniczne wszystkich 7 SP Gminy Oświęcim.

 

Zapewniony zostanie bezpieczny powrót ze szkoły we współpracy z rodzicami.

Projekt pozwoli również doposażyć bazę dydaktyczną w/w placówek w specjalistyczne pomoce.

 

 

 

 

 

 

Informacje ogólne o projekcie znajdują się na stronie:

http://www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/indywidualizacja-nauczania.html

 

Informacje o realizacji naszego projektu znajdują się na stronie:

http://www.oswiecim-gmina.pl/pl/61511/0/PROJEKT_POKL___INDYWIDUALIZACJA_PROCESU_NAUCZANIA_KLAS_I_III.html