WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”

Termin skladania wniosków w szkołach upływa w dniu 08.09.2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy

o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.

 „Wyprawka szkolna”

dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek Gminy Oświęcim

 

 

I. O dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych mogą się ubiegać:

 

 

 

1. Uczniowie klas III szkół podstawowych, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 574 zł netto.

Zgodnie z Rozporządzeniem tak jak w poprzednich latach pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163), tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły.   Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów z klas III szkoły podstawowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym uczniowie:

-        słabowidzący,

-        niesłyszący,

-        słabosłyszący,

-        z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

-        z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

-     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym

-         z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

  

II.  Procedura przyznawania „Wyprawki Szkolnej”.

 

  1. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
  2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/ 2016.
  3. Termin składania wniosków do szkół został określony na  dzień 8 września 2015 r.
  4.  Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów za 2013r. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów.
  5. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
  6. W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów niepełnosprawnych do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
  7.  W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód przekracza kryterium dochodowe, a rodzina spełnia warunki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów -  należy dołączyć uzasadnienie.

 


 

Wnioski i wymagane dokumenty składamy do 08 września 2015 r. w szkole, do której uczęszcza uczeń.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1.  WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015r. – WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 wg kryterium dochodowego 574,00

 

2.  WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015r. – WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 – poza kryterium dochodowym

 

3.  WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015r. – WYPRAWKA SZKOLNA  2015/2016 - dotyczy uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

 

 

4.   Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi