Kolejna edycja projektu "Już pływam" edycja 2015

Rozpoczynamy kolejną edycję projektu pt. "Już pływam" w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Adresatami projektu będą uczniowie szkół podstawowych z klas od I do VI, nieumiejących pływać ...

 

 

 

 

 

Beneficjent:

Gmina Oświęcim

 

Realizator:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu z/s Rajsku 

 

Projekt:

 

„Już pływam”  edycja 2015 w ramach zadania pn.:  Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

 

Czas realizacji:

od 23.03.2015 do 03.06.2015

 

Ostateczny  koszt:

 

38.946,00 zł

Źródło finansowania:

 

27%  -   Województwo Małopolskie

73%  -   środki własne gminy

 

 

Kwota dofinansowania:

10.418,65 zł

 

Opis projektu:

Adresaci projektu:
Uczniowie szkół podstawowych z klas od I do VI, nieumiejących pływać.
 

Celem projektu jest:
nabycie podstawowych umiejętności pływackich, wzrost bezpieczeństwa dzieci korzystających z kąpielisk, profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa, podniesienie sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych,zachęcenie młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu ,zachęcanie młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu m.in. na krytych pływalniach, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów, upowszechnianie kultury fizycznej służącej m.in. integracji społecznej w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczna i sport,

 

Podstawowe koszty rodzajowe, bezpośrednio związane z realizacją w gminach nauki pływania:
-   wstęp na krytą pływalnię,
-   wynagrodzenie instruktorów,
-   transport,
-   wynagrodzenie opiekunów.

Warunki konieczne przy realizacji projektów:

1) Jeden kurs nauki pływania powinien:
   zostać zorganizowany w ilości 20 wejść na krytą pływalnię

(tj. 20 godzin lekcyjnych lub zegarowych); obejmować grupę maksymalnie do 15 – stu osób; być prowadzony przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników, na krytych pływalniach znajdujących się na terenie całego województwa.

2) Minimum 50% wartości projektu musi pochodzić z budżetu gminy (wkład własny gminy na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania i niezbędnych do jego przeprowadzenia w tym.m.in.: opłaty rodziców w kwocie do 100 zł za 1 dziecko - Gmina Oświęcim będzie pobierać opłatę w wysokości 1,00 zł za 1 godz. nauki pływania  tj. 20,00 zł za cały kurs nauki pływania).
 
Zajęcia organizowane będą dla 150 uczniów z klas I-VI w tym:
-   15 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Babicach
-   15 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brzezince
-   30 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Grojcu
-   30 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej

-   15 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rajsku
-   30 dzieci ze Szkoły Podstawowej we Włosienicy
-   15 dzieci ze Zespoły Szkolno-Przedszkolnego
w Harmężach
 

Zajęcia będą realizowane na krytych pływalniach województwa małopolskiego, na pływalni w Brzeszczach oraz pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach. W ramach projektu gmina zapewnia dowóz dzieci na pływalnię, opiekę podczas dowozu, wstęp, instruktora nauki pływania. Grupy liczą po 15 osób, każda z grup będzie objęta 20 godzinnym kursem nauki pływania. 

 

 

 
Tagi