Wyprawka szkolna 2014/2015 - uwaga rodzice !!!!!

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

Termin skladania wniosków w szkołach upływa w dniu 09.09.2014r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy

o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.

 „Wyprawka szkolna”

dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek Gminy Oświęcim

 

 

I. O dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych mogą się ubiegać:

 

1. Uczniowie klas II, III, VI szkół podstawowych,  u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 539 zł netto.

Zgodnie z Rozporządzeniem tak jak w poprzednich latach pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły.   Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów z klas II-III i VI szkoły podstawowej

2. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym uczniowie:

-        słabowidzący,

-        niesłyszący,

-        słabosłyszący,

-        z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

-        z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

-        z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

-        z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

 

 

II. Procedura przyznawania „Wyprawki Szkolnej”.

 

1.     Wniosek należy pobrać w sekretariacie szkolnym, do której uczęszcza uczeń .

 

2.   Uczniowie, o których mowa w punkcie I.1. zobowiązani są dołączyć zaświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku w miesiącu wrześniu 2014 r. czyli należy wykazać dochód za miesiąc sierpień 2014 r.(w sytuacji bezrobocia lub braku prawa do zasiłku także należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia).

W przypadku korzystania z GOPS  należy dostarczyć zaświadczenie o kwocie pobieranych świadczeń.

 

Wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosków o wyprawkę szkolną:

 

1.     Dokumenty potwierdzające wysokość netto wszystkich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc składania wniosku, tj.:

 

-       zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto,
-      odcinek emerytury/renty lub aktualną decyzją ZUS/ KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,
-       oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
-       w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
-        zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych przez GOPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe),
-       zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne (dotyczy studiujących do 24 roku życia),
-       w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za ubiegły rok oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o odprowadzonych składkach zdrowotnych,
-       dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, oświadczenie),
-       dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego i odcinek opłaconej składki KRUS (oświadczenie lub nakaz płatniczy za 2014 rok – wylicza się od 1ha przeliczeniowego x 250,00 zł = miesięczny dochód, pomniejszony o 1/3 kwartalnej opłaconej składki na ubezpieczenie rolnicze, co daje miesięczny dochód z pola),
-        każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina (np. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z pracy dorywczej, itp.), w przypadku korzystania przez rodzinę ucznia ze świadczeń pieniężnych z GOPS w formie zasiłku stałego lub okresowego  

 

2.  W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego (wyprawka szkolna) dodatkowo należy dokładnie opisać we wniosku szczególną sytuację rodziny i ewentualnie dołączyć potwierdzające ją dokumenty (np. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie).

 

3.   Uczniowie, o których mowa w punkcie I.2. dostarczają tylko kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Pomoc jest udzielana uczniowi na wniosek rodziców, prawnych opiekunów i rodziców zastępczych, pełnoletniego ucznia. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu – imiennej faktury wystawionej na ucznia lub rodzica.
 

Wnioski i wymagane dokumenty składamy do 9 września 2014 r. w szkole, do której uczęszcza uczeń.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1.  WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2014r. – WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015 wg kryterium dochodowego 539,00

 

2.  WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2014r. – WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015 – poza kryterium dochodowym

 

3.  WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2014r. – WYPRAWKA SZKOLNA  2014/2015 - dotyczy uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

 

 

4.   Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi