Centrum Informacji Natura 2000

Centrum Informacji Natura 2000 zaprasza do korzystania z ich portalu internetowego. Pełni on rolę edukacyjną, informacyjną, doradczą oraz konsultacyjną. Celem CIN jest zapewnienie informacji dotyczących praw i zasad obowiązujących na terenach objętych siecią Natura 2000, wszystkim zainteresowanym, zarówno osobom prywatnym, władzom lokalnym, instytucjom, jak i przedsiębiorcom...

Centrum Informacji Natura 2000 zaprasza do korzystania z ich portalu interentowego. Pełni on rolę edukacyjną, informacyjną, doradczą oraz konsultacyjną. Celem CIN jest zapewnienie informacji dotyczących praw i zasad obowiązujących na terenach objętych siecią Natura 2000, wszystkim zainteresowanym, zarówno osobom prywatnym, władzom lokalnym, instytucjom, jak i przedsiębiorcom.

 

           W związku z wydłużeniem realizacji projektu „Misja Natura” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług Centrum Informacji Natura 2000. Konsultacje prowadzone są zarówno w biurze – poprzez osobiste spotkanie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, jak i możliwe są wyjazdy ekspertów na wizje lokalne do obszarów, dla których opracowywane są plany zadań ochronnych.


Zespół ekspertów CIN:

Przyrodnicy – botanik, ornitolog, teriolog, entomolog, herpetolog, hydrolog – udzielają porad, badają i opiniują powierzone im sprawy w aspektach przyrodniczych.

 

Prawnik – opiniuje przedstawione problemy związane z zachowaniem przepisów prawa dotyczącego obszarów ochrony oraz tworzenia planów zadań ochronnych; udziela informacji o przepisach prawa w zakresie ochrony przyrody oraz obowiązkach i prawach podmiotów i osób fizycznych funkcjonujących na obszarach Natura 2000.

 

Planista/ekonomista – udzielają informacji i porad w dziedzinie rozwoju gospodarczego i regionalnego, konsultują plany zagospodarowania przestrzennego, ułatwiają znalezienie możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000.

 

Specjalista do spraw ekoturystyki – udziela informacji o możliwościach i metodach rozwoju i promocji turystyki ekologicznej, zarówno na poziomie gmin, jak i prywatnej działalności w tym zakresie.

 

Specjalista do spraw ekoenergetyki – wykonuje ekspertyzy i udziela porad z zakresu możliwości pozyskania energii przyjaznej dla środowiska; dokonuje oceny oddziaływania małej – przede wszystkim domowej – energetyki na obszary Natura 2000.

 

Doradca rolnośrodowiskowy – udziela porad i informacji z zakresu możliwości rozwoju rolnictwa na obszarach ochrony, zasad rolnictwa ekologicznego i innowacyjnych metod upraw, wreszcie wskazuje działania niepożądane ze względu na ochronę przyrody.

 

Fundriser – monitoruje źródła dofinansowania działalności na terenach ochrony, wyjaśnia procedury związane z aplikowaniem o środki finansowe i opiniuje projekty działań pod kątem finansowym.

 

 

Problemy i zapytania można zgłaszać w następujący sposób:

 

  • osobiście w Centrum Informacji Natura 2000 - ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków (pon.-pt. w godzinach 9-15),

  • telefonicznie – tel. 12 631 57 31 (pon.-pt. w godzinach 9-15),

  • za pomocą formularza na stronie internetowej: http://misjanatura.fwie.pl/index.php/en/cin-form2

 

 

Więcej informacji na stronie Centrum Informacji Natura 2000.