Wiadomości

Środa, 13 marca 2019

Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy Oświęcim

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Uchwalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta Gminy o pracy Urzędu Gminy między sesjami.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
 • Udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Oświęcimiu,
 • Zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Oświęcim na rok 2019,
 • Sfinansowania kosztów transportu i deponowania odpadów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji,
 • „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oświęcim na rok 2019”,
 • Dopłat do cen ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Oświęcim,
 • Podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu poprzez wniesienie przez Gminę Oświęcim wkładu pieniężnego.
 • Powołania Rady Seniorów Gminy Oświęcim oraz nadanie jej statutu ,
 • Wprowadzenia na terenie Gminy Oświęcim programu „Karta Seniora Gminy Oświęcim”,
 • Przyjęcia rezygnacji z wiceprzewodniczącego oraz członka Komisji Rewizyjnej,
 • Zmiany uchwały Nr II/3/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków oraz powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej w tym wybór przewodniczącego komisji,
 • Zmiany uchwały Nr III/16/18 z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • Zmian do uchwały budżetowej na rok 2019,
 • Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oświęcim,

6. Interpelacje i zapytania.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie.

 

Posiedzenia Komisji Rady Gminy odbędą się w Urzędzie Gminy Oświęcim w dniu:

 

- Komisja Polityki Gospodarczej i Budżetu Gminy – 18 marca 2019 r. o godz. 15:00

- Komisja Ogólno-Administracyjna Edukacji Publicznej i Kultury – 19 marca 2019 r. o godz. 15:00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

     /-/ Bernardyna Bryzek