Nowe przepisy dotyczące zadrzewień

Nowe przepisy dotyczące zadrzewień Środa, 21 czerwca 2017 Dnia 17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074). Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy będą mogli wyciąć drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew do Wójta Gminy Oświęcim a ten nie wniesie sprzeciwu.

Dzienniczki Obserwacji Zapachu

Dzienniczki Obserwacji Zapachu Poniedziałek, 22 maja 2017 Mieszkańcy, którym dawały się we znaki nieprzyjemne zapachy nazywane zazwyczaj fetorem, mogą wziąć udział w badaniu tych uciążliwości. W tym celu niezbędna jest wizyta w Starostwie Powiatowym.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest Wtorek, 9 maja 2017 Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Wójta Gminy Oświęcim w sprawie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Komunikat w sprawie ocen energetycznych

Komunikat w sprawie ocen energetycznych Piątek, 28 kwietnia 2017 Wójt Gminy Oświęcim informuje, że w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na terenie Gminy Oświęcim, opinie energetyczne w budynkach, których właściciele zgłosili zapotrzebowanie na wymianę źródła ciepła, wykonywać będzie firma Niezależni Doradcy Energetyczni Sp. z .o.o. z siedzibą w Krakowie.

Obowiązek zgłaszania zmian w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obowiązek zgłaszania zmian w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wtorek, 4 kwietnia 2017 Wójt Gminy Oświęcim przypomina o obowiązku złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty na danej nieruchomości (np.: zamieszkanie nowo narodzonego dziecka, zgon lub przeprowadzka mieszkańca, itp.).

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych Wtorek, 4 kwietnia 2017 Właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (na podstawie Uchwały Nr XVIII/187/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016 r.).

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Wtorek, 4 kwietnia 2017 Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688).

Osiągnięte poziomy recyklingu w 2016 roku

Osiągnięte poziomy recyklingu w 2016 roku Wtorek, 4 kwietnia 2017 Informacja o osiągniętych przez Gminę Oświęcim oraz podmioty odbierające odpady komunalne w 2016 roku wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Miejsca zagospodarowania odpadów

Miejsca zagospodarowania odpadów Wtorek, 4 kwietnia 2017 Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Oświęcim zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

archiwum wiadomości