„Przewodnik Przedsiębiorców korzystających ze środowiska”

„Przewodnik Przedsiębiorców korzystających ze środowiska” Wtorek, 28 marca 2017 W ślad za pismem Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Pana Wojciecha Kozaka, Wójt Gminy Oświęcim przekazuje „Przewodnik Przedsiębiorców korzystających ze środowiska”, pełniącego rolę informatora z następujących zakresów:

Ograniczenia w możliwości stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji

Ograniczenia w możliwości stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Piątek, 24 marca 2017 Wójt Gminy Oświęcim przypomina, że zgodnie z § 17 rozporządzenia Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 317), na obszarze aglomeracji, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) obowiązuje zakaz wprowadzania do ziemi ścieków (z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych) – dotyczy to również przydomowych oczyszczalni ścieków.

Obowiązki utrzymania urządzeń melioracji wodnych

Obowiązki utrzymania urządzeń melioracji wodnych Piątek, 3 marca 2017 Działając na zasadzie art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), Wójt Gminy Oświęcim przypomina o obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w tym rowów melioracyjnych. Powyższy obowiązek dotyczy wszystkich właścicieli i użytkowników gruntów, na których urządzenia melioracyjne się znajdują.

Informacja dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych na terenie Gminy Oświęcim w 2017 r.

Informacja dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych na terenie Gminy Oświęcim w 2017 r. Czwartek, 16 lutego 2017 Wójt Gminy Oświęcim informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK), w którym mieszkańcy Gminy Oświęcim będą mogli zostawić wytworzone przez siebie odpady komunalne (zebrane w sposób selektywny) znajduje się prz ul. Bema 12A, 32-602 Oświęcim (teren bazy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Oświęcimiu).

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami Środa, 8 lutego 2017 W ślad za informacją Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami, Wójt Gminy Oświęcim przypomina:

Harmonogram odbioru odpadów w 2017 roku

Harmonogram odbioru odpadów w 2017 roku Poniedziałek, 30 stycznia 2017 Harmonogram odbioru odpadów w 2017 roku.

Zmiana terminu wykonania audytów budynków zgłoszonych do wymiany źródła ciepła

Zmiana terminu wykonania audytów budynków zgłoszonych do wymiany źródła ciepła Czwartek, 26 stycznia 2017 W związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania na wykonanie ocen energetycznych na terenie województwa małopolskiego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza” prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, informujemy, że przesunięciu w czasie ulega wykonanie ocen energetycznych budynków zgłoszonych do dofinansowania wymiany źródła ciepła w budynku

Uchwała antysmogowa dla Małopolski

Uchwała antysmogowa dla Małopolski Czwartek, 26 stycznia 2017 Podczas sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, która odbyła się w dniu 23 stycznia 2017 r. przyjęta została uchwała „antysmogowa” oraz aktualizacja Programu Ochrony Powietrza dla Małopolski. Oba te dokumenty mają na celu walkę z dotykającym mieszkańców naszego województwa smogiem, spowodowanym przede wszystkim spalaniem złej jakości paliw w starych, nieekologicznych piecach, a w drugiej kolejności emisją spalin samochodowych.

Wycinka drzew - praktyczne informacje

Wycinka drzew - praktyczne informacje Poniedziałek, 23 stycznia 2017 W związku z częstymi pytaniami i wątpliwościami związanymi z wycinką drzew bez uzyskiwania zezwoleń, prezentujemy materiały pomocnicze, które mogą pomóc uniknąć nieporozumień w tym zakresie.

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski Zachodniej

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski Zachodniej Piątek, 20 stycznia 2017 Wójt Gminy Oświęcim, informuje o komunikacie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczącym ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (50 µg/m³) oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

archiwum wiadomości