I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski zachodniej

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski zachodniej Piątek, 20 października 2017 Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu

Informacja dotycząca zbiórki odpadów zielonych

Informacja dotycząca zbiórki odpadów zielonych Piątek, 29 września 2017 Uprzejmie informujemy, iż właściciele nieruchomości, którzy chcą w miesiącu listopadzie oddać odpady zielone ulegające biodegradacji, powinni zgłosić telefonicznie w miesiącu wrześniu zapotrzebowanie na worki przeznaczone do zbiórki tych odpadów (max. 10 szt./nieruchomość).

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest Piątek, 18 sierpnia 2017 Wójt Gminy Oświęcim informuje, że inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, prowadzona w ramach opracowywania koncepcji "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oświęcim na lata 2012 - 2023 została zakończona.

Konkurs EkoModel

Konkurs EkoModel Piątek, 18 sierpnia 2017 Wójt Gminy Oświęcim zaprasza wszystkich zainteresowanych twórczością modelarską do udziału w konkursie EkoModel, organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Oceny energetyczne – wskazówki dotyczące realizacji umów

Oceny energetyczne – wskazówki dotyczące realizacji umów Czwartek, 10 sierpnia 2017 W związku z ocenami energetycznymi, realizowanymi na terenie Gminy w ramach Poddziałania 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2022 przez firmę Niezależni Doradcy Energetyczni Sp. z o.o., zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi sposobu wykonania oceny oraz możliwości zapoznania się i weryfikacji jej wyników.

Oceny energetyczne budynków – dofinansowanie do wymiany kotłów

Oceny energetyczne budynków – dofinansowanie do wymiany kotłów Czwartek, 20 lipca 2017 W ramach Poddziałania 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dotyczącego wymiany starych kotłów węglowych na nowoczesne kotły na paliwo stałe (węgiel, ekogroszek), w budynkach zgłoszonych do Projektu przeprowadzane są oceny energetyczne, wykonywane przez firmę Niezależni Doradcy Energetyczni Sp. z o.o.

Dofinansowanie na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii

Dofinansowanie na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii Piątek, 7 lipca 2017 Uprzejmie informujemy, że Gmina rozpoczęła przygotowania do realizacji projektu mającego na celu pozyskanie środków finansowych UE na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii (w tym: paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę) na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Oświęcim. Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania pn. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych objętego Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 (RPO WM 2014 – 2020).

Uchwała antysmogowa dla Małopolski

Uchwała antysmogowa dla Małopolski Piątek, 7 lipca 2017 Wójt Gminy Oświęcim przypomina, że od 1 lipca 2017 r. wchodzi w życie Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana potocznie „uchwałą antysmogową”.

Odnawialne źródła energii - spotkania dla mieszkańców

Odnawialne źródła energii - spotkania dla mieszkańców Sobota, 1 lipca 2017 Wójt Gminy Oświęcim informuje, że Gmina rozpoczęła przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na działania proekologiczne - instalację paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy pomp ciepła. Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy na spotkania informacyjne.

Nowe przepisy dotyczące zadrzewień

Nowe przepisy dotyczące zadrzewień Środa, 21 czerwca 2017 Dnia 17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074). Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy będą mogli wyciąć drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew do Wójta Gminy Oświęcim a ten nie wniesie sprzeciwu.

archiwum wiadomości